Reglament Intern

administrador El Club - Presentacio
Imprimeix

Règim intern del Club de Futbol Montornès

El Club de Futbol Montornès és una entitat amb una llarga historia doncs va ésser fundat l’any 1.919. A partir de la temporada 2011-2012 el club compta amb una nova junta directiva renovada, molt il—lusionada i esperançada en un futur brillant, no només en èxits esportius si no en aconseguir complementar l’educació que reben en el sistema educatiu convencional, els nens/es i joves que entrin a formar part de la disciplina del club, amb la finalitat de practicar l’esport del futbol.

Formar-los adequadament no repercuteix solament a guanyar partits i oferir títols, sinó que també manté alta la categoria del club i el desig i l’honor de pertànyer-hi.

Però, perquè això sigui possible cal tenir en compte un factor molt important: el factor humà.

Nosaltres pretenem, amb la vostra ajuda, complementar la formació humana dels vostres fills; abans que jugadors cal aconseguir persones, cal identificar-nos amb uns models de cultura, correcció, respecte, ètica i moral esportiva que també posteriorment seran aplicables a la vida quotidiana.

L’aplicació disciplinada d’un reglament intern ens donarà més fruit de l’esforç individual i col•lectiu, que repercutirà sens dubte en els objectius marcats per a la temporada.

Demanem que col•laboreu amb la Junta Directiva, el/s coordinador/s, l’entrenador/s, els delegats i el personal del club i els doneu suport, en el repte de fer complir als components de l’entitat, pares inclosos, unes normatives mínimes d’observació i aplicació, que no dubtem que suposaran una millora substancial del funcionament de l’activitat general diària.

VESTIDORS

1.- Cal canviar-se al vestidor assignat pel servei de consergeria.

2.- Cal que tingueu cura en la col•locació de la vostra roba personal i de la bossa, tot respectant la dels companys (eviteu discussions innecessàries).

3.- Cal mantenir el vestidor net i fer ús de la paperera adient (papers, llaunes, bosses de plàstic, etc.) Queda prohibit menjar dintre del vestidor. Així mateix, és d’obligat compliment netejar-se sempre les botes, a fora bans d’entrar al vestidor. Cal doncs, deixar el més net possible el vestidor, tot i que es faci el servei de neteja.

4.- Cal tenir una actitud correcta mentre us espereu l’arribada dels entrenadors. Absteniu-vos de fer enrenou (bromes pesades, xivarri, cops a les portes i a les parets). Entrareu als vestidors, sempre que sigui possible, acompanyats de qualsevol dels entrenadors. Mai podreu entrar si no hi ha un entrenador que es faci responsable de la vostra conducta dins del vestidor. Amb els entrenadors cal estar en silenci.

5.- En acabar l’entrenament, cal dutxar-se ràpid, no jugar amb l’aigua i observar una correcta higiene personal. És recomanable l’ús de xancletes de bany, pinta, xampú, gel de bany, colònia, desodorant i tovallola.


 

6.- Cal assegurar-se, abans de marxar, que teniu completa la vostra roba personal, la d’entrenament i altres pertinences (la roba personal recollida en els vestidors només estarà a consergeria durant un termini prudencial i desprès es llençarà).

7.- L’últim jugador en sortir del vestidor ha de comprovar que les dutxes estan tancades i no gotegen i que no queda res als vestidors. Els capitans de l’equip estaran facultats per fer complir aquesta normativa.

8.- Per a qualsevol qüestió que necessiteu al moment corresponent a les instal•lacions, adreceu-vos correctament i educadament al servei de consergeria. Aquest apartat del Reglament intern de vestidors és d’observança i aplicació mínima, independentment de normes adoptades entre el col•lectiu que forma cada equip.

ENTRENAMENTS

1.- Cal saludar sempre els entrenadors i els delegats en el moment d’arribar (donar la mà). Tambè hauran de saludar als membres de la junta directiva.

2.- Cal ser puntuals, pel que fa a les normatives d’ús dels espais esportius del club, per respecte als companys, als entrenadors i a tu mateix.

3.- Si no pots assistir-hi, cal avisar abans de començar a un dels vostres entrenadors o al coordinador (excepte en cas de força major).

4.- En cas de mal temps, cal presentar-s’hi igualment. Posteriorment es decidirà la tasca a desenvolupar (xerrada tècnica, vídeo, pissarra, repàs del reglament, etc.)

5.- Durant els entrenaments, queda totalment prohibit portar cap objecte que pugui causar ferides a un company o a tu mateix (rellotges, cadenes de coll, braçalets, arracades, anells, collarets, pírcings, etc.)

6.- Els entrenaments s’han de fer sempre amb la samarreta de color verd, que ha d’anar per dintre del pantalons curts, el pantalons ha d’anar situat a l’alçada de la cintura i mai per sota, i mitjons fins als genolls amb utilització de canyelleres i protectors (igual que el dia de partit). Es recomana així mateix dur a la bossa la dessuadora o altra tipus de protecció en l’època d’hivern com el xubasquero.

7.- S’han d’iniciar i acabar tots els entrenaments de manera conjunta, entrenadors i jugadors, així com signar la convocatòria de partit l’últim dia d’entrenament.

8.- Després dels entrenaments, s’aconsella i recomana beure només aigua o begudes isotòniques (Aquarius, Isostar). Les begudes carbòniques (Coca-Cola, Fanta) no faciliten la correcta recuperació de líquids perduts en l’entrenament.


 

PARTITS

1.- Cal saludar sempre els entrenadors i el delegat en el moment d’arribar (donar la mà)

2.- Cal ser puntuals a les convocatòries de concentració per als partits, tant a camp propi com al contrari.

3.- Caldrà presentar-se sempre degudament uniformats amb el xandall, el polo de passeig (per dintre del pantalons de xandall o pantalons curt de passeig), bambes i la bossa oficial del club.

4.- Si no pots assistir-hi, cal avisar ràpidament un dels vostres entrenadors, delegat o coordinador (excepte en cas de força major).

5.- Es recomana menjar entre dues i tres hores abans del partit.

6.- Cal revisar la bossa abans de sortir de casa per anar al partit

7.- Cal que observeu estrictament les NORMES FEDERATIVES sobre vestimenta en els partits, és a dir, samarreta per dintre del pantalons, pantalons a l’alçada de la cintura (no s’admet per sota de la cintura) mitjons fins als genolls, canyelleres rígides, escalfadors del mateix color que el pantalons.

8.- En acabar el partit, queda també obligat saludar donant la mà els jugadors de l’equip contrari, entrenadors, delegats i especialment l’àrbitre, sense retreure’ls res.

NORMATIVES PER ALS PARES

1.- Us demanem encoratjadorament i amablement l’intent de fer un generós esforç per escoltar, veure i callar.

2.- Cal intentar abstenir-se de fer comentaris, insults o actuacions desagradables envers els jugadors, companys o contraris del vostre fill, dels entrenadors o dels delegats propis o contraris, tant en els entrenaments com en els partits.

3.- Absteniu-vos de donar correccions als vostres fills, tant en l’entrenament com al partit quan les accions no surten, ni individualment ni col—lectivament, com tots desitjaríem.

4.- Ajudeu-nos a implantar una actitud positiva envers els àrbitres: són esportistes com nosaltres. Criticar-los o insultar-los no ens beneficiarà mai.

5.- Ajudeu-nos a dur a bon terme el Reglament intern per als jugadors: serà un benefici individual i col•lectiu incalculable!

6.- En cas que el vostre fill tingui qualsevol problema esportiu, cal posar-se en contacte immediatament amb el coordinador per tal de solucionar-lo ràpidament.

7.- Esperem i desitgem la plena col—laboració i comprensió en tot el que afecti la pràctica esportiva del vostre fill, tant pel que fa l’assistència als desplaçaments als partits.

8.- En els desplaçaments que es puguin fer amb autocar els jugadors aniran i tornaran junts. S’acceptaran casos de transport personal, sempre amb previ avís als entrenadors o coordinador. El compliment disciplinat d’aquest Reglament intern ens ajudarà personalment i col—lectivament a obtenir més fruit del nostre esforç i a sentir-nos identificats en uns models de cultura, correcció, respecte i categoria d’un club amb una historia que data de l’any 1.916 anys, en el món del futbol de la qual tu ara en formes part.


 

Per tant,

ELS ENTRENADORS tenen les següents responsabilitats,

1ª. Tenen que vetllar per la conservació de tot el material que el club posa a la seva disposició, com són pilotes, cons, petos, mantes, farmaciola, ...

Per aquest motiu, hauran de comprovar que tenen en tot moment el material que se’ls hi ha posat a la seva disposició i han de recuperar tot el material per poder utilitzar-lo en una altra sessió d’entrenament com de competició en partit oficial o amistós.

De seguida que detectin que els hi falta qualsevol cosa ho comunicaran sens falta al coordinador del que depenguin, el qual ho notificarà al responsable de la Junta Directiva, a l’efecte de valorar el que hagi passat i prendre mesures al respecte.

Les pilotes, petos, bosses, equipacions, s’han de retornar desprès de fer entrenaments i celebrat partits amistosos i oficials, al magatzem que el club té i que tothom sap on està.

El material es col—locarà als llocs habilitats a l’efecte en perfecte estat i ordre.

Les pilotes es col—locaran en les gàbies que hi ha dedicades.

Els petos es posaran si s’han utilitzat en el lloc habilitat per que siguin rentats per la persona encarregada. En cap moment s’acceptarà que es deixin tirats per qualsevol lloc a l’interior del magatzem.

També les equipacions es deixaran dins de la bossa que s’ha utilitzat per fer el partit amistós o de competició per que siguin rentades per la persona responsable.

Si fan portar el material per un nen o jugador, al magatzem, els entrenadors vetllaran per que es deixi en condicions d’ordre en l’espai del magatzem. Hauran de comprovar que el nen deixa en perfecte estat el material que dipositi.

2ª. Hauran d’estar a l’hora d’iniciar-se els entrenaments o partits oficials i no permetran que cap jugador entri al vestidor sense que hi hagi al menys un entrenador o responsable.

3ª. No deixaran el vestidor, desprès d’entrenaments o partits amistosos o oficials, amb cap nen a dins i vetllaran que tots surten a la major brevetat possible, desprès de dutxar-se i recollir la seva roba personal. Al menys hi haurà un entrenador responsable vetllant per que els nens es dutxin a la major brevetat possible i no s’anirà fins que comprovi que ha sortit l’últim dels nens o jugadors. S’estima que els nens o jugadors com a màxim estaran dutxant-se uns 20’ aproximadament i que abandonen el vestidor en aquest temps.

4ª. L’entrenador comprovarà que el vestidor queda en condicions de netedat suficient i amb tot recollit. Si veuen que els nens o jugadors deixen coses tirades i que no estan dins de les papereres que hi ha habilitades hauran de corregir aquestes actituds de la manera que creguin convenient, doncs seran responsables de fer aquestes correccions.

5ª. Tampoc permetran que els nens surtin al camp de joc ja sigui per entrenar com per a jugar un partit amistós o de competició sense que hi hagi al menys un entrenadors o responsable que controli la seva situació dins del camp.


 

6ª. Vetllaran per a que els nens o jugadors respectin adequadament les instal—lacions i corregiran qualsevol actitud que suposi danys a les mateixes.

7ª. La Junta Directiva a través dels seus coordinadors vetllarà per a que els entrenadors facin complir aquestes normes de conductes. En cas de comprovar-se que de forma reiterada no es compleixen per part d’algun entrenador la Junta Directiva a través dels seus coordinadors prendran les mesures disciplinàries que siguin necessàries per tal de preservar el material, les instal—lacions i sobretot la integritat de tots els nens o jugadors que tenim la responsabilitat d’educar.

8ª. Faran tot el possible per a que els nens o jugadors portin la roba oficial del club tant en entrenaments com en l’assistència a partits oficials o amistosos, com són:

Suadora.

Xandall.

Bossa.

Polo de passeig.

Parka.

Impermeable.

Advertiran si porten roba d’altres clubs esportius que han de corregir aquesta situació, doncs com sabem a ells no els hi permeten en aquests altres clubs portar altra roba que no sigui la seva. Sabem que serà difícil però que s’ha d’aconseguir. Si cal es prendran mesures disciplinàries per corregir actituds indisciplinades en aquest sentit.

Les mesures disciplinàries són:

1ª. Advertiment.

2ª. Sanció econòmica.

3ª. Expulsió.

 

8ª. Durant la celebració de partits la persona ajudant o delegada d’equip haurà d’estar acompanyant sempre que pugui a l’àrbitre del partit ajudant-lo en tot moment i preguntaran al final del partit quin serà el resum de l’acta que farà a la Federació Catalana de Futbol.

Evitaran de faltar-li el respecte i el protegiran de qualsevol actitud violenta cap a la seva persona, qualsevol que sigui el resultat del partit i de la opinió personal que és pogués tenir.

9ª. Sempre vetllaran per a que els vestidors es tanquin amb clau a l’hora de sortir al camp tant per entrenar com per jugar partits oficials o amistosos.

 

Montornès del Vallès, 1 de juny de 2.012.

 

La Junta Directiva,

CF Montornès.