Club de Futbol Montornès

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Estatuts - Pàgina 7

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
Estatuts
Pàgina 2
Pàgina 3
Pàgina 4
Pàgina 5
Pàgina 6
Pàgina 7
Pàgina 8
Pàgina 9
Totes les pàgines

 

Article 19

La suspensió del mandat de les persones que componen la junta directiva es produeix per les

causes següents:

a) Sol.licitud de l’interessat o interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.

b) Suspensió de la condició de soci o sòcia.

c) Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a una persona que en

a) sigui component, si així ho acorda la junta directiva.

d) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

Article 20

1. En cas de vacant per cessament, excepte per acabament natural del mandat, o per suspensió del president o presidenta, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes, per ordre de grau, o la persona de més edat de les que componen la junta.

2. Les vacants per cessament, excepte per acabament natural del mandat, o per suspensió de les persones que componen la junta directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’assemblea general que tingui lloc a l’entitat. Mentrestant, per acord de la junta directiva el càrrec vacant pot ser ocupat provisionalment per un soci o sòcia de ple dret de l’entitat.

Article 21

1. Per sol.licitar un vot de censura contra el president o presidenta de l’entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels membres, l’han de demanar un mínim del 15% dels membres de ple dret de l’assemblea general.

2. La sol.licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i sòcies de ple dret de manera que en permeti la identificació, davant la junta directiva. Aquest òrgan, a través del secretari o secretària, ha de lliurar als sol.licitants acusament de recepció de la petició.

3. Un cop comprovada l’adequació de la sol.licitud per part de la junta directiva, si aquesta és correcta, aquest òrgan convocarà una assemblea general, d’acord amb el previst en aquests estatuts, a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.

4. Per tal que l’assemblea general convocada a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura sigui considerada vàlidament constituïda hi haurà d’haver una assistència mínima d’1/3 dels socis i sòcies de ple dret.

5. El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis i sòcies assistents a l’assemblea.

6. Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la totalitat de la junta directiva o les persones membres a qui afecti cessaran automàticament.

Capítol quart: règim econòmic i documental

Article 22

1. L’entitat se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, d’acord amb els principis de les entitats no lucratives.

2. Els recursos econòmics de l’entitat es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l’assemblea general per als seus socis i sòcies;

b) les subvencions oficials o particulars;

c) les donacions, les herències o els llegats;

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

3. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

4. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

5. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a. 

Copyright © 2019 Club de Futbol Montornès. Tots els drets són reservats.
Lloc WEB fet per Albert Gil Gallego amb Joomla!