Club de Futbol Montornès

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Estatuts - Pàgina 6

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
Estatuts
Pàgina 2
Pàgina 3
Pàgina 4
Pàgina 5
Pàgina 6
Pàgina 7
Pàgina 8
Pàgina 9
Totes les pàgines

Article 16

1. La convocatòria d’eleccions correspon a l’assemblea general.

2. A l’efecte d’iniciar un procediment electoral, la junta directiva convocarà una assemblea general on s’han d’acordar, com a mínim, les qüestions següents:

a) Convocatòria d’eleccions per elegir els membres de la junta directiva.

b) Designació per sorteig entre els membres assistents de les persones que han de compondre la junta electoral.

c) Període en el qual el cens electoral serà d’accés públic per als socis i sòcies de ple dret, a l’efecte de permetre la presentació de reclamacions als efectes d’esmena.

d) Dia de reunió de l’assemblea general on es procedirà a dur a terme l’acte de votacions.

Article 17

1. La junta electoral és l’òrgan al qual correspon l’exercici de la potestat jurisdicciona lesportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per tres membres, un dels quals en serà president o presidenta i un altre secretari o secretària.

2. Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral de l’entitat dins els dos dies hàbils següents a la presentació de la reclamació per part dels socis i sòcies de ple dret que l’hagin plantejat.

3. Les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de tres dies hàbils següents al de la notificació objecte de recurs o al d’aquell en què l a reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant de:

a) El comitè d’apel.lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat si practica esport federat i està afiliada.

b) El Tribunal Català de l’Esport si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada a cap federació esportiva catalana.

Article 18

El cessament de les persones que componen la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

a) Acabament del mandat natural per al qual es van elegir.

b) Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret de l’entitat.

c) Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.

d) Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.

e) Aprovació d’un vot de censura.

f) Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit. 

Copyright © 2019 Club de Futbol Montornès. Tots els drets són reservats.
Lloc WEB fet per Albert Gil Gallego amb Joomla!