Club de Futbol Montornès

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Estatuts - Pàgina 5

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
Estatuts
Pàgina 2
Pàgina 3
Pàgina 4
Pàgina 5
Pàgina 6
Pàgina 7
Pàgina 8
Pàgina 9
Totes les pàgines

4. L’adscripció dels càrrecs de junta directiva s’ha de fer entre les sòcies i els socis que la integren, segons decisió del president/a.

5. Les persones membres de la junta directiva tenen un mandat de sis anys. Tots els càrrecsdirectius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.

6. A cada persona membre de la junta directiva li és d’aplicació l’estatut del directiu previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent.

Article 13

1. El president o presid enta té la representació legal de l’entitat i en presideix els òrgans.

2. El vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes substituiran el president o presidenta, per ordre de grau, en cas d’absència, vacant o malaltia.

3. El secretari o secretària ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l’entitat i de portar el llibre de registre de socis i sòc ies i el llibre d’actes.

4. El tresorer o tresorera és la persona dipositària de l’entitat, li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president o presidenta i al secretari o secretària de l’entitat.

Article 14

1. La junta directiva ha de ser convocada pel president o presidenta, amb una antelació mínima de dos dies al previst per a la reunió i, com a mínim, s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.

2. Els acords de la junta directiva s’han d’adoptar per majoria simple de les persones membres presents. En cas d’empat el vot de qui presideix és diriment.

3. Correspon al secretari o secretària estendre acta de les reunions de la junta directiva.

4. És competència de la junta directiva, de manera especial:

a) l’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia;

b) la convocatòria de les assemblees;

c) la presentació a l’assemblea general de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent.

Article 15

1. Les persones que han de compondre la junta directiva han de ser elegides, en reunió d’assemblea general, per majoria de vots mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.

2. Són electores i elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret, d’acord amb el previst en l’article 8.2. 

Copyright © 2019 Club de Futbol Montornès. Tots els drets són reservats.
Lloc WEB fet per Albert Gil Gallego amb Joomla!