Club de Futbol Montornès

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Estatuts - Pàgina 4

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
Estatuts
Pàgina 2
Pàgina 3
Pàgina 4
Pàgina 5
Pàgina 6
Pàgina 7
Pàgina 8
Pàgina 9
Totes les pàgines

2. La convocatòria s’ha de comunicar com a mínim quinze dies naturals abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant qualsevol mitjà que permeti la comunicació de la convocatòria i documentació annexa, ja sigui per escrit adreçat al domicili de cada soci i sòcia de ple dret que integri l’assemblea, o per correu electrònic, o qualsevol altre.

3. Les reunions de l’assemblea general, les presideix el president o presidenta de l’entitat. Si no hi és, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, o, en el seu defecte, la persona membre de la junta de més edat. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la junta directiva.

4. El secretari/ària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

5. Al començament de cada reunió de l’assemblea general es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. De tota manera, cinc dies naturals abans, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social de l’entitat.

Article 10

1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies de ple dret que la integrin.

2. El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea poden sol.licitar a la junta directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.

3. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 11

1. Els socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea han d’acreditar-se mitjançant un document públic d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i els correspon un vot a cada membre.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents, llevat d’aquelles qüestions per a les quals aquests estatuts estableixin una majoria qualificada.

Article 12

1. La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.

2. La junta directiva està formada per un nombre mínim de tres membres.

3. Els càrrecs de la junta directiva són el de president o presidenta, el de secretari o secretària i el de tresorer o tresorera. A més dels càrrecs abans citats a la junta hi poden haver un, una o més vicepresidents o vicepresidentes i les persones vocals que calguin. Cadascuna de les persones membres de la junta directiva ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest òrgan de govern. 

Copyright © 2019 Club de Futbol Montornès. Tots els drets són reservats.
Lloc WEB fet per Albert Gil Gallego amb Joomla!