Club de Futbol Montornès

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Estatuts - Pàgina 3

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
Estatuts
Pàgina 2
Pàgina 3
Pàgina 4
Pàgina 5
Pàgina 6
Pàgina 7
Pàgina 8
Pàgina 9
Totes les pàgines

a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.

b) Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista, acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.

c) Pel no-pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern competents, amb la instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia.

 

Capítol tercer: òrgans de govern, de representació i d’administració

Article 7

Els òrgans de govern, gestió, administració i representació són:

a) L’assemblea general

b) La junta directiva

Article 8

1. L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva.

2. Integren l’assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.

3. L’assemblea general té competència especial en les matèries següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, liquidació de l’exercici vençut i pressupost per a l’exercici econòmic següent.

b) La convocatòria d’eleccions per a proveir els càrrecs de la junta directiva.

c) Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

d) Modificar els estatuts.

e) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, establint les quotes ordinàries i d’entrada i les quotes extraordinàries o derrames.

f) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

g) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

h) Sol.licitar la declaració d’utilitat pública.

i) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

j) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

4. L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària.

5. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any dins els sis primers mesos de l’exercici econòmic per aprovar, si escau, les matèries citades en l’apartat a) del punt 3 d’aquest article.

6. L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:

a) Si la junta directiva ho considera convenient.

b) Si ho sol.licita un 10% dels associats. En aquest supòsit l’assemblea s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar des de la sol.licitud.

Article 9

1. L’assemblea és convocada per acord de la junta directiva, mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. 

Copyright © 2019 Club de Futbol Montornès. Tots els drets són reservats.
Lloc WEB fet per Albert Gil Gallego amb Joomla!