Club de Futbol Montornès

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Estatuts - Pàgina 2

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
Estatuts
Pàgina 2
Pàgina 3
Pàgina 4
Pàgina 5
Pàgina 6
Pàgina 7
Pàgina 8
Pàgina 9
Totes les pàgines

Article 5

L’entitat es regeix per la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l’assemblea general.

 

Capítol segon: de les sòcies i dels socis

Article 6

1. Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques més grans de setze anys que han sol.licitat l’admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta.

2. L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en:

a) Sol.licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la junta directiva, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals.

b) Acord d’admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la sol.licitud.

3. Per acord de l’assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sòcia, tot regulant les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i deures. Aquest acord s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

4. Els socis i sòcies de ple dret tenen els drets següents:

a) Participar amb veu i vot a l’assemblea general.

b) Ser elector/a i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat, d’acord amb aquests estatuts.

c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.

d) Impugnar els acords de l’assemblea general i de la junta directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.

e) Les persones associades tenen el dret d’ésser informades de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:

– Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’associació.

– Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.

– Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha.

5. Són obligacions dels socis i sòcies de ple dret:

a) Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de soci o sòcia.

b) Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.

c) Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com departicipació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.

d) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.

6. La condició de soci o sòcia es perd: 

Copyright © 2019 Club de Futbol Montornès. Tots els drets són reservats.
Lloc WEB fet per Albert Gil Gallego amb Joomla!